Finančná štátna podpora

Podporu pre podnikateľov štát upravuje tak, že podporovaný bude zamestnanec, ktorý musel zostať doma na prekážke v práci zo strany zamestnávateľa, alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

 1. Podpora je vo výške 80% náhrady mzdy (najviac však 1100,- €), ktorá bola zamestnancovi vyplatená pri zamestnávateľoch, ktorí boli povinne uzatvorení.
 2. Na podporu majú nárok aj SZČO a zamestnávatelia, ktorí neboli povinne uzatvorení, ale poklesol im obrat o viac ako 20%.
Pokles tržby Maximálna podpora za
marec apríl …
20% 90,- € 180,- €
40% 150,- € 300,- €
60% 210,- € 420,- €
80% 270,- € 540,- €

Výška tejto 2. podpory má dve podmienky:

 • Podpora je maximálne vo výške 80% náhrady príjmu, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi.
 • Maximálna výška tejto podpory je rozdelená aj podľa poklesu obratu.


Na koho je možné čerpať podporu?

Táto podpora je určená zamestnancom, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu (nie dohodári, ani ľudia pracujúci na iný druh zmluvy, napríklad príkaznej…). Na túto podporu majú nárok aj SZČO (živnostníci, lekári, advokáti, umelci…) sami na seba a samozrejme aj na svojich zamestnancov.

 

Čo máme na mysli pod pojmom náhrada príjmu?

Náhrada príjmu je suma, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za hodiny, dni, ktoré zamestnanec nútene zostal doma z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Zákonom je stanovená náhrada príjmu pre marec ako 100 % priemernej mzdy zamestnanca, ktorá mu bola vyplatená v roku 2019, ak pracuje kratšie, tak 100% príjmu za posledné mesiace.

Mimoriadne od 1.4.2020 sa náhrada príjmu znižuje na 80% priemernej mzdy zamestnanca.

Existuje aj tretia možnosť, pri organizáciách, ktoré sú zapojené do odborového zväzu, je možné túto náhradu príjmu znížiť podľa kolektívnej zmluvy najmenej na 60%.

 

Čo je prekážka na strane zamestnávateľa?

Jedná sa o dôvod, ktorý nenastal na strane zamestnanca, pre ktorý sa  nemôže zúčastniť pracovného procesu a nemôže prísť do práce.

Náhrada mzdy je pre mesiac marec 100% priemernej mzdy, od 1. apríla 80% priemernej mzdy (priemerná mzda sa vypočíta na jednu hodiny a vyplatí sa podľa počtu hodín, ktoré bol zamestnanec doma z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa).

Ako vypočítať pokles tržieb?

Pokles tržieb je pre právnické osoby (firmy) suma všetkých výnosov bez ohľadu na stav úhrad. Pri fyzických osobách sa jedná o príjem, ktorý inkasovali na účtoch a v pokladni (teda tu sa jedná o peniaze, ktoré prijal).

Na tento výpočet máme tri možnosti:

 1. Porovnávanie rovnakého obdobia v minulom roku. (Príklad: porovnávame marec 2020 s marcom 2019).
 2. Porovnávanie s priemerom za minulý rok (Príklad: porovnáme tržby za marec 2020 s mesačným priemerom tržieb za rok 2019). Túto možnosť nemajú podnikatelia, ktorí vznikli v roku 2019.
 3. Posledná možnosť je práve pre nových podnikateľoch, ktorí nemajú s čím porovnať príjem za aktuálne obdobie. V tomto prípade porovnávame vždy s februárom 2020.

Jeden príklad za všetko:

Firma predáva hračky, má kamenný obchod a internetový obchod. V kamennom obchode, ktorý bol nútene zatvorený má zamestnanca A, na eshope má zamestnanca B, ktorý si do 24.3. čerpal dovolenku a po nej musel zostať doma, lebo pre neho nebola robota. Zamestnanec eshopu C zostal v práci a vybavoval objednávky.

Povedzme, že zamestnanci mali rovnaké priemery, a to v sume 1000€ v hrubom.

 Posúdime to nasledovne: najskôr posúdime, ktorým spôsobom ideme. Jedného zamestnanca zamestnáva v obchode, ktorý musel byť uzatvorený, ale eshop fungovať mohol a tam má dvoch zamestnancov. Viac zamestnancov bolo v eshope, ktorý nemusel byť zatvorený a tak nemôžem posúdiť podporu podľa 1. pravidla.

Ideme skúmať pokles obratu: Obrat za marec 2020 mali 20 000- €, obrat za marec 2019 bol 25 000,- €… pokles 20%, ale priemerné tržby v roku 2019 mám až 52 000,-€ pokles 61,54 %.

Vyberiem si to, čo je pre mňa výhodnejšie a mám nárok na podporu maximálne 420,- € / zamestnanec.

 Koľko teda zamestnávateľ dostane?

Zamestnanec Normálna mzda Náhrada 80% náhrady Obratový stop Podpora
A 410,- € 546,-€ 480,- € 210,- € 210,- €
B 765,- € 225,-€ 180,- € 210,- € 180,- €
C 920,- € 0,- € 0,- € 210,- € 0,- €

Pozor! Pri čerpaní podpory prvej či druhej nesmie zamestnávateľ dať výpoveď z prevádzkových dôvodov minimálne dva mesiace. Teda výpoveď zamestnancovi, na ktorého ste dostali štátnu podporu za mesiac marec, môžete dať najskôr v mesiaci jún.

Čo môže pomôcť?

Na zamyslenie je fakt, že suma pomoci je limitovaná na zamestnanca. Preto, ak dokážete prácu rozložiť na viacero zamestnancov a budete ich na náhrade príjmu striedať, viete si odtrhnúť viac podpory.

 

Plán B:

Pre niekoho môže byť zaujímavá informácia, že zamestnanec, ktorý skončí na úrade, práce bude dostávať približne 65 % svojej čistej mzdy od úradu práce. Na to, aby podporu získal, musí mať odpracované minimálne 730 dní (dva roky) za posledné tri roky. No a v prípade, že sa rozlúčite v dobrom, môže sa k Vám vrátiť, keď kríza skončí.

 

Ako sa bude žiadať o podporu?

Žiadať sa bude prostredníctvom úradov práce, kde predpokladáme, že elektronickou formou zamestnávateľ doručí čestné vyhlásenia, ktoré sú  uvedené na konci článku, spolu so zoznamami zamestnancov, v ktorom uvedie:

 • Meno zamestnanca
 • Priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo zamestnanca
 • Priemerný hodinový zárobok zamestnanca podľa §142
 • Počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa
 • Náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Aby toho nebolo málo, máme pre čerpanie stanovených 12 podmienok, splnenie ktorých budete preukazovať čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

Potrebujem pomôcť so žiadosťou

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk