Lehoty počas pandémie

 •  Odvody ZP a SP si môžu odložiť podnikatelia, ktorých tržby poklesli o viac ako 40%. Pokles tržieb sa bude zisťovať rovnakým princípom ako pokles tržieb pri štátnej pomoci. Odložiť je možné odvody za mesiac marec a budú splatné do 31.7.2020. Odložená splatnosť sa bude vzťahovať iba na odvody za zamestnávateľa. Odvody na strane zamestnanca, ktoré odvádza zamestnávateľ, sú splatné v riadnom termíne. Zatiaľ nie je jasné, či o takýto odklad bude musieť zamestnávateľ žiadať.

 • Plánuje sa schváliť aj odklad platenia odvodov SZČO, ktorým poklesli tržby, ale aktuálne takáto zmena nie je schválená.

 • Preddavky na daň je možné odložiť na základe elektronickej žiadosti, v ktorej bude čestným vyhlásením oznámené, že daňovník zaznamenal pokles tržieb o viac ako 40% (pokles sa posudzuje rovnako ako pokles tržieb pri štátnej pomoci), Takúto žiadosť je potrebné podať každý mesiac, respektíve štvrťrok, v ktorom chceme preddavky odložiť. Odložené preddavky sa doplatia až v daňovom priznaní za rok 2020.

 • Zmeškanie lehoty počas pandémie sa odpustí v prípade, že daňovník vykoná zmeškaný úkon najneskôr jeden kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie. Uvedené neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

 • Daňové priznanie k dani z príjmu, rovnako aj úhrada dane, sa odkladá na kalendárny mesiac, ktorý bude nasledovať po mesiaci, v ktorom bude ukončené obdobie pandémie. Táto lehota sa dá ďalej predĺžiť na základe oznámenia na tri, respektíve šesť mesiacov po skončení obdobia pandémie.

 • Pri daňovníkoch, ktorí podali oznámenie o odložení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu a táto lehota uplynie počas obdobia pandémie, sa lehota na podanie DP posúva na kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo ukončené obdobie pandémie.

 • Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynula počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí do konca mesiaca, ktorý nasleduje po ukončení stavu pandémie.

 • Na základe žiadosti je možné odložiť daňovú kontrolu, ktorá bola začatá pred vyhlásením pandémie.

 • Rušia sa aj správne poplatky za úkony, ktoré slúžia na zníženie rizika pandémie. Teda poplatky za žiadosti o odklad splatnosti.

 • Daňová kontrola, ktorá začala plynúť počas obdobia pandémie, sa prerušuje nasledujúcim dňom po jej začatí bez žiadosti.

 • Počas pandémie sa prerušujú aj obdobia na vyrubenie dane, aj premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku.

 • Daňové exekúcie sa v období pandémie odkladajú.

 • Podnikatelia sa tiež zbavujú zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu, ak lehota na jeho podanie uplynula počas obdobia pandémie. Nový termín je do konca mesiaca, ktorý nasleduje po skončení obdobia pandémie.

 • Do lehoty na splatnosti pokút, ktoré boli vyrubené pred obdobím pandémie, sa nepočíta obdobie pandémie.

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk